Algemene Voorwaarden E-Volt B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van E-Volt B.V. en op alle met E-Volt B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Koper is niet van toepassing tenzij schriftelijk ingestemd door E-Volt B.V.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan elke bezoeker van de internetsites of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie met E-Volt B.V. staat.

1.5 E-Volt B.V. kan derden inschakelen voor de uitvoering van overeenkomsten.

1.6 E-Volt B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen als een uitnodiging aan potentiële Kopers om een aanbod te doen. E-Volt B.V. is hieraan niet gebonden tenzij schriftelijk vastgelegd. De aanvaarding van het aanbod door de Koper leidt tot een overeenkomst als bepaald in dit artikel.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij anders vermeld.

2.4 Een aanbod van de Koper wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheden: a) de Koper heeft specifieke producten/diensten aangegeven; b) een offerte is getekend en ontvangen door E-Volt B.V.; c) de Koper heeft gegevens ingevuld op de internetsite en deze zijn ontvangen door E-Volt B.V.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand bij overhandiging van een orderbevestiging aan de Koper, of per e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres. E-Volt B.V. kan de overeenkomst herroepen als de Koper niet aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling medegedeeld.

2.6 Koper en E-Volt B.V. komen overeen dat elektronische communicatie een geldige overeenkomst vormt, volgens de voorwaarden in dit artikel. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding. Elektronische bestanden van E-Volt B.V. gelden als vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, en mededelingen met betrekking tot aanbiedingen en productkenmerken worden nauwkeurig weergegeven. Afwijkingen zijn geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Alle gegevens, schattingen en factoren die de Koper’s beslissing voor een overeenkomst beïnvloeden, vallen onder Koper’s risico.

2.9 Bij annulering door Koper is betaling aan E-Volt B.V. verschuldigd volgens vastgestelde percentages, zoals vermeld in de voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.3 Koper betaalt de overeengekomen prijs. Duidelijke prijsfouten kunnen gecorrigeerd worden.

3.5 Bij kostprijsverhogingen kan E-Volt B.V. de prijs aanpassen. Prijsverhoging binnen drie maanden na overeenkomst geeft Koper recht op ontbinding.

3.6 Bij productonbeschikbaarheid mag E-Volt B.V. gelijkwaardige producten leveren.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

4.3 Bij betalingsverzuim is Koper wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

4.4 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ingediend te zijn bij E-Volt B.V.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering geschiedt op het door de Koper aangegeven adres.

5.2 Genoemde levertermijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen.

5.3 Overschrijding van levertermijnen geeft Koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding.

5.4 Bij niet-levering binnen 30 dagen heeft Koper recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.5 Bij ontvangst dient Koper het geleverde te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen schriftelijk gemeld te worden.

5.6 E-Volt B.V. behoudt het eigendomsrecht van de geleverde producten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Koper heeft de verplichting om geleverde producten bij ontvangst te inspecteren. Reclames over gebreken aan producten dienen schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden binnen 7 dagen na ontvangst.

6.2 Indien tijdig gereclameerd wordt en het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft E-Volt B.V. de keuze het product te vervangen of de overeenkomst te ontbinden.

6.3 E-Volt B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de geleverde producten.

6.4 In geval van aansprakelijkheid is de schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende producten.

6.5 Koper vrijwaart E-Volt B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 E-Volt B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van E-Volt B.V., oorlog, embargo, verbodsbepalingen van de overheid, staking, algemene vervoersproblemen, energiestoringen en andere storingen in het bedrijf van E-Volt B.V. of van zijn toeleveranciers.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Privacy

9.1 E-Volt B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.